Faca chia sẻ giá trị của Sinh trắc vân tay đến với Học viện Bưu chính viễn thông ngày 28/5/2019