Hình ảnh một số buổi đào tạo về Sinh trắc vân tay của Faca trong tháng 5/2019