Khóa học “Sinh trắc vân tay cơ bản” K69 diễn ra vào ngày 24/03/2019 tại FACA