ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA FACA

 

Chuyên viên tư vấn Phó Thị Hương

Điện thoại: 0963 921 532

Chuyên viên tư vấn Đoàn Minh Nguyệt

Điện thoại: 089 668 1689/ 0912 347 009

 

Chuyên viên tư vấn Đoàn Minh Tuyết

Điện thoại: 0973 254 795

 

Chuyên viên tư vấn Nguyễn Hải Yến

Điện thoại: 0984 723 862

 

Chuyên viên tư vấn Trần Văn Đông

Điện thoại: 0868 356 778

 

Chuyên viên tư vấn Nguyễn Đức Nguyện

Điện thoại: 0964 836 685